תקנון האיגוד לרפואה הפליאטיבית בישראל

1. שם האיגוד:
"ההסתדרות הרפואית בישראל-האיגוד לרפואה פליאטיבית בישראל"

(תקרא להלן: "החברה") ISRAELI MEDICAL ASSOCIATION
ISRAEL PALLIATIVE MEDICAL SOCIETY

2. תוקף סמכויות האיגוד לרפואה הפליאטיבית בישראל:

2.1 האיגוד הינה חלק בלתי נפרד מהר"י, מוקמת מתוקף תקנות הר"י ושואבת סמכויותיה מתקנות אלה.
2.2 כל תקנה מתקנות האיגוד שאינה מתיישבת ו/ או מנוגדת לתקנות הר"י – בטלה מעיקרה.
2.3 כל החלטה מהחלטות האיגוד שאינה מתיישבת ו/ או סותרת ו/ או מתנגדת להחלטות הר"י .

3. מטרות האיגוד לרפואה הפליאטיבית בישראל:

3.1 קיום מסגרת ארגונית מקצועית לרופאים העוסקים ברפואה פליאטיבית בישראל
3.2 קידום ופיתוח הרפואה הפליאטיבית בתחום השירות הקליני , ההוראה והמחקר.
3.3 קביעת סטנדרטים ואיכויות לטיפול ברפואה פליאטיבית.
3.4 טיפוח הקשר עם האגודה הישראלית לטיפול פליאטיבי (ISRAEL ASSOCIATION OF PALLIATIVE CARE ) ואיגודים נוספים.
3.5 טיפוח קשרים עם חברות וארגונים רפואיים בין לאומיים העוסקים בנושאים הקשורים לרפואה פליאטיבית.

4. חברות האיגוד לרפואה הפליאטיבית בישראל:

4.1 באיגוד שלושה סוגי חברות: חבר מן מניין, חבר חוץ וחבר בכוד.

4.2 כחבר מן המניין יוכל להתקבל כל רופא חבר הר"י העוסק או מתעניין ברפואה פליאטיבית, וכן מי שאינו חבר הר"י העוסק ומתעניין ברפואה פליאטיבית , ובלבד שלאלה האחרונים לא תהיה הזכות לבחור להיבחר למוסדות האיגוד.
4.3 כחבר חוץ יוכל להתקבל
4.3.1 רופא המוכר ע"י איגוד מקצועי מוכר בארץ מגוריו , כמומחה לרפואה פליאטיבית, המבקש להיות חבר באיגוד.
4.3.2 רופא המוכר בארץ מגוריו כעוסק ברפואה פליאטיבית כמקצוע עיקבי, והרוצה להתקבל כחבר באיגוד.
4.3.3 חבר מן המניין שנעדר מהארץ לתקופה של יותר משנתיים ומבקש להיות חבר חוץ באיגוד.
4.4 חבר כבד הינו חבר אשר החברה מבקשת להעניק לו הוקרה עקב תרמתו המיוחדת לקידום מקצוע הרפואה הפליאטיבית בארץ. חברות כבוד תוענק עד ידי האיגוד ברוב של שני שליש לפחות מחברי הועד.

5. נוהלי קבלה לאיגוד לרפואה הפליאטיבית בישראל:

5.1 רופא המעוניין להתקבל כחבר באיגוד יגיש בקשה לוועד החברה בצירוף המסמכים הרלוונטיים. ועד האיגוד יחליט על קבלת הבקשה או דחייתה ויחליט על סוג החברות. ההחלטה תימסר למועמד בכתב.
5.2 במקרה של דחיית בקשה ינמק הועד את החלטתו וייתן למועמד הזדמנות נאותה להופיע בפני הועד ולטעון את טענותיו, ו/ או לערער על החלטת הועד בתוך 7 ימים.

6. זכויות וחובות האיגוד לרפואה הפליאטיבית בישראל:

כל חבר באיגוד זכאי להשתתף בפעילויות המדעיות השונות של האיגוד.
ההשתתפות באסיפה הכללית שמורה לכל החברים באיגוד. זכות ההצבעה והזכות לבחור או להיבחר למוסדות האיגוד שמורים לרופאים , חברי הר"י החברים מן המניין בחברה בלבד.
לחבר כבוד זכויות הזהות לאלה של חברים מן המניין , זולת הזכות לבחור ולהיבחר למוסדות האיגוד, אולם הוא פטור מתשלום דמי החבר השנתיים.
חבר באיגוד חייב בתשלום דמי חבר שנתיים.שיעור דמי החבר ייקבע מפעם לפעם על ידי ועד האיגוד, כמפורט בסעיף 13 לתקנון זה.
ועד האיגוד רשאי לאסור על חבר המפגר בתשלום דמי החבר מלהשתתף באסיפה הכללית ובבחירות אקטיביות או פסיביות.
על כל חבר באיגוד למלא אחר החלטות שיתקבלו במוסדותיה.

7. הפסקת חברות באיגוד לרפואה הפליאטיבית בישראל:

חבר באיגוד רשאי להפסיק את חברותו מרצונו , ועליו להודיע על כך לוועד האיגוד בכתב
עקב יציאתו או הוצאתו של החבר מהר"י.
ועד האיגוד רשאי ברוב קולות החברים , להמליץ בפני האסיפה הכללית להשעות או להפסיק חברותו של חבר באיגוד.
ועד האיגוד ימליץ לאסיפה הכללית להוציא חבר מן האיגוד במקרים הבאים:

אם שוכנע כי קיימות סיבות שאילו היו ידועות קודם לכן,היו מונעות את קבלת החבר.
אם שוכנעה הועד כי החבר הפר את משמעת האיגוד או את תקנונה ו/או גרם נזק חומרי או מוסרי לאיגוד בזדון ו/או הורשע בדין בעבירה שיש עמה קלון על ידי בית משפט מוסמך או ע"י ועדת אתיקה של הר"י.
אם לא שילם את דמי החברות השנתיים למרות שניתנו לו שלוש אזהרות בכתב ושחלפו לפחות 30 יום בין אזהרה לאזהרה.
בכל מקרה שתעמוד שאלת נזיפה, השעיה, או הוצאת חבר מן האיגוד, יקבל החבר הודעה מתאימה בכתב ותינתן לו הזדמנות נאותה להופיע בפני הועד ולטעון את טענותיו. במידה שהחליט ועד האיגוד על הוצאת חבר יודיע לו על כך בכתב.
החבר רשאי לערער על החלטה זו בפני ועדת הביקורת תוך חודש ימים מיום קבלת ההחלטה ע"י הועד.
ועדת הביקורת רשאית להחזיר את הנושא לדיון נוסף בפני האסיפה הכללית או לאשר את הרחקת החבר מהאיגוד.
האסיפה הכללית, בהמלצת הועד, רשאית ברוב קולות החברים , לנזוף , להשעות או להפסיק את חברותו של חבר באיגוד. הודעה על דיון זה תישלח לחברים לפחות 30 יום לפני מועד האסיפה.

8. מוסדות האיגוד לרפואה הפליאטיבית בישראל:

מוסדות האיגוד לרפואה פליאטיבית הינם:
אסיפה כללית
ועד האיגוד המונה חמשה חברים, ובהם יו"ר, מזכיר וגזבר.
ועדת ביקורת הכוללת 2 חברים.
ועדות משנה שייקבעו לפי הצורך ע"י האיגוד.

9. האסיפה הכללית האיגוד לרפואה הפליאטיבית בישראל:

אסיפה כללית של האיגוד תתקיים אחת לשנה. מועד האסיפה ומיקומה ייקבעו ע"י הועד. הזמנות תישלחנה לכל החברים לפחות 30 יום לפני מועד האסיפה ויפורסם בהן סדר היום של האסיפה. סדר היום ייקבע ע"י הועד. נושא שלא נכלל בסדר היום יידון באסיפה רק אם החליטה על כך האסיפה ברוב קולות המשתתפים.
האסיפה תהיה בעלת רוב חוקי אם יהיו נוכחים בה לפחות מחצית ממספר חברי האיגוד בעלי זכויות ההצבעה. במידה שלא התאסף מניין חוקי כנ"ל, יש לדחות את האסיפה ב 1/2 שעה ואז תתקיים ותהיה חוקית בכל מספר משתתפים.
החלטות באסיפה יתקבלו ברוב קולות הנוכחים (רוב רגיל), פרט להחלטות שלגביהן קובע התקנון רוב אחר. ההצבעות באסיפה הכללית הן פומביות ויתבצעו בהרמת ידיים, אלא אם כן נדרשת הצבעה חשאית ע"י לפחות עשירית ממספר המשתתפים. במידה שהדעות בהצבעה תהיינה שקולות- יכריע יו"ר הועד. כל ההצבעות האישיות תהיינה חשאית.
תפקידי האסיפה הכללית:
קבלת דו"ח על פעילות הועד, כולל דו"ח כספי.
בחירת ועד החברה ויו"ר החברה אחת לארבע שנים.
דיון והחלטות בנושאים על סדר היום ובבעיות שונות שיובאו בפניה.
קביעת הנחיות ודרכי פעולה לוועד ולפעילות האיגוד עד לכינוס האסיפה.

אסיפה כללית שלא מן המניין:
ועד האיגוד יוכל לקרוא לאסיפה כללית שלא מן המניין בכל עת, והוא חייב לעשות כן תוך חודש ימים מיום קבלת דרישה בכתב מאת 20% מהחברים מן המניין של האיגוד. אסיפה זו תהיה חוקית באותם התנאים שנקבעו עבור האסיפה הכללית מן המניין.

10. ועד האיגוד לרפואה הפליאטיבית בישראל:

הועד ייבחר על ידי האסיפה הכללית לתקופה של ארבע שנים.לוועד האיגוד ייבחרו רק חברי הר"י אשר הנם חברים מן המניין. תפקיד הוועד לייצג את האיגוד ולהוציא לפועל את החלטות האסיפה הכללית.
ועד החברה מונה עד 5 חברים ובהם יו"ר , מזכיר וגזבר. מספר חברי הועד חייב להיות אי זוגי. היו"ר בלבד רשאי לכנס את ישיבות הועד ולקבוע את סדר היום.
הוועד יבחר בישיבתו הראשונה מזכיר וגזבר שיבחרו מבין חברי הוועד ברוב קולות , וניתן לבחור חבר וועד אחר שישמש בשני התפקידים גם יחד.
ישיבות הועד תהינו חוקיות רק באשר משתתפים בהן לפחות מחצית מחברי הועד. ישיבות הוועד תתקיימו לפחות פעמיים בשנה בהודעה מראש של שבועיים. במקרה של קולות שקולים בהצבעת הוועד, יכריע קולו של היו"ר.
חבר ועד אשר נעדר שלוש פעמים ברציפות מישיבות הוועד או נעדר מ 5 ישיבות ועד בסך הכול, יסיים את תפקידו בוועד.
חבר ועד לא יקבל שכר עבור שירותיו לחברה. חבר ועד רשאי לקבל החזר הוצאות בתפקיד על סמך אישורים מתאימים.
הועד יכהן בתפקידו עד שיבחר ועד חדש ע"י האסיפה הכללית. אסיפה כללית רשאית להחליף את הועד לפני תום תקופת כהונתו. במקרה שפחת מספר חברי ועד לפני תום כהונתם עד למטה משלושה חברים, יכנסו חברי הועד הנותרים, תוך 30 יום. אסיפה כללית שלא מן המניין לשם החלטה על הרכב הועד.
יכול חבר ועד לשמש בתפקיד הגזבר והמזכיר גם יחד, בהחלטת הועד ברוב קולות. במקרה זה יהיו בוועד יו"ר , מזכיר/גזבר וחמישה חברים נוספים.
יו"ר האיגוד רשאי להמליץ בפני האסיפה הכללית על החלפת חבר ועד שאין באפשרותו למלא את תפקידו לפני תום כהונת הועד.
חברי ועד יוכלו להיבחר לתפקידם עד 3 פעמים לכל היותר, ברצף כהונה אחד. לחילופין, חבר ועד, למעט המזכיר, לא יוכל להיבחר לשתי תקופות כהונה רצופות באותו תפקיד.
הועד ראשי לבחור מבין חבריו אנשים למילוי תפקידים ייצוגיים בלבד כפי שיוחלט עליהם בוועד האיגוד, כדוגמת סגן יו"ר האיגוד.

11. יו"ר האיגוד לרפואה הפליאטיבית בישראל:

11.1 יו"ר האיגוד ייבחר באסיפה הכללית ברוב רגיל של הנוכחים בעלי זכות הצבעה, לכהונה בת ארבע שנים. הליך בחירת יו"ר האיגוד יהיה זהה להליך בחירת ועד החברה ויתקיים באותו מועד.
11.2 תפקיד היו"ר הוא לכנס את ישיבות הוועד, לייצג את האיגוד בפני גורמים שונים בארץ ובחו"ל, לכהן כיו"ר ועד האיגוד ולהיות אחראי לפעילויות האיגוד השונות. בהיעדר היו"ר (זמנית) ימלא את מקומו מזכיר האיגוד.
11.3 יו"ר האיגוד יוכל להיבחר ל3 קדנציות רצופות בלבד, היינו , לא יותר מ12 שנות יו"ר רצופות. יו"ר האיגוד לא יהיה מועמד לאותו תפקיד אלא לאחר שחלפו שנתיים מתום תקופת כהונתו אחרונה.
11.4 במקרה של התפטרות, אי יכולת תפקוד לצמיתות או פטירה של יו"ר החברה, ימלא המזכיר את מקומו ותוך 3 חודשים יתקיימו בחירות לתפקיד יו"ר נבחר חדש.
11.5 במקרה של התפטרות, אי יכולת תפקוד או פטירה של המזכיר, ימנה הועד ממלא מקום, ותוך 3 חודשים יתקיימו בחירות חדשות לתפקיד זה.

12. גזבר האיגוד לרפואה הפליאטיבית בישראל:

12.1 גזבר האיגוד יהיה אחראי לגביית דמי החבר ולניהול חשבונות החברה.מתפקידו להגיש לוועד האיגוד ולאסיפה הכללית דו"ח על פעילות זו. בהיעדרו ימלא את תפקיד הגזבר יו"ר האיגוד או המזכיר.

13. מזכיר האיגוד לרפואה הפליאטיבית בישראל:

13.1 מזכיר האיגוד ידאג לרישום ולעריכת פרוטוקולים של ישיבות האיגוד והועד, לבצע את ההתכתבויות של האיגוד, לדאוג לרשימה ועודכנת של חברי האיגוד ולחובותיהם, וכן להודיע לחברי האיגוד על פגישות, אסיפות וכל פעילות מתוכננת אחרת.
13.2 מקום מושבה של מזכירות האיגוד יהיה מקום עבודתו של המזכיר, אלא עם כן יוחלט אחרת ע"י הועד.
13.3 בהיעדרו של מזכיר האיגוד, ימלא את מקומו יו"ר האיגוד.

14. ועדת ביקורת האיגוד לרפואה הפליאטיבית בישראל:

האסיפה הכללית תבחר 2 חברים שאינם נושאי תפקידים אחרים, אשר יהוו ועדת ביקורת של האיגוד. תפקידי הועדה יהיו לבדוק את כל העניינים הכספיים של האיגוד ואת חוקיות ההחלטות שמתקבלות בה. המזכיר יגיש בפניה את הדו"ח הכספי של האיגוד כחודש לפני התכנסות האסיפה הכללית

15. ועדות משנה האיגוד לרפואה הפליאטיבית בישראל:

האסיפה הכללית או הועד רשאים להקים ועדות נוספות לפי הצורך. וועדות אלה תהיינה כפופות לועד האיגוד.

16. נוהל בחירות האיגוד לרפואה הפליאטיבית בישראל:

16.1 בחירת ועד האיגוד ויו"ר האיגוד תתבצע אחת ל 4 שנים באסיפה הכללית. מזכיר האיגוד יודיע לחברי האיגוד על הבחירות המתוכננות חודשיים לפני כינוס האסיפה ויקרא לחברי האיגוד להציג את מועמדותם. רשימת המועמדים תיסגר 5 שבועות לפני מועד האסיפה הכללית, ותופץ בין חברי האיגוד לפחות 30 יום לפני כינוס האסיפה.
16.2 במידה שרשימת המועמדים לוועד (עד 7 חברים) וליו"ר האיגוד לא תוצג במועד, רשאים מזכיר האיגוד וחברי ועדת בחירות לפנות אל חברי האיגוד לפי ראות ענייהם, בבקשה שיציגו את מועמדותם.
16.3 האסיפה הכללית תבחר את חברי הועד מתוך רשימת המועמדים.
16.4 ועד האיגוד ימנה כועדת בחירות 3 חברים . הועדה תכלול את מזכיר האיגוד ו 2 חברי הברה שאינם חברי ועד. תפקיד ועדת הבחירות יהיה לוודא את כשירות המועמדים לתפקיד , הפצת רשימת המועמדים במועד ואת תקינות הליך הבחירה במהלך האסיפה הכללית.

17. כספים האיגוד לרפואה הפליאטיבית בישראל:

17.1 כספי האיגוד יופקדו בחשבון בנק נפרד אשר ינוהל ע"י הר"י.
17.2 תקציב האיגוד וגובה מיסי החבר שיוטלו על חבריה יקבעו מפעם לפעם ע"י ועד האיגוד, באישור הועד המרכזי של הר"י. כל שינוי או עדכון משיעור מסי החבר מחייב קבלת אישור מוקדם של הר"י. הועד רשאי להטיל מס נוסף או תשלום למטרה מיוחדת, ובלבד שיקבל על כך אישור ברור פשוט של האסיפה הכללית ובאישור הועד המרכזי של הר"י.
17.3 חבר כבוד יהיה פטור מתשלום מיסי חבר.
17.4 יו"ר האיגוד, הגזבר והמזכיר יהיו מורשי חתימה בחשבון הבנק של האיגוד בתקופת כהונתם. על המחאות האיגוד להיות חתומות על ידי שני מורשי חתימה.
17.5 עם כניסתו של ועד חדש לתפקיד, יבטלו הנבחרים היוצאים את זכויות החתימה שלהם ויעבירו את זכויות החתימה ואת ניהול החשבון לנבחרים הנכנסים.

18. שינויים בתקנון האיגוד לרפואה הפליאטיבית בישראל:

18.1 תקנון האיגוד יאושר ע"י האסיפה הכללית ברוב רגיל.
18.2 כל הצעה לשינוי בתקנון תובא בכתב ע"י הועד ותופץ בין כל חברי האיגוד לפחות 30 יום לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.
18.3 שינויים בתקנון יתקבלו בהצבעה וברוב רגיל של האסיפה הכללית.
18.4 שינויים בסעיפים הדנים בשם, תוקף וסמכויות החברה ומטרותיה, יתקבלו בהצבעה ברוב של שני שלישים ממספר המשתתפים באסיפה הכללית.

19. פירוק האיגוד לרפואה הפליאטיבית בישראל:

הועד יוכל להביא בפני האסיפה הכללית הצעה לפירוק האיגוד. על הועד להמציא הצעה זו לחברים לא יאוחר מחודשיים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. החלטה על פירוק האיגוד תוכל להתקבל אך ורק באסיפה הכללית וברוב של 75% חברים מן המניין. במקרה של פירוק האיגוד יועבר רכושה לועד המרכזי של הר"י , אשר יעבירו , לפי שיקול דעתו, לכל גוף דומה או זהה במטרותיו לאיגוד.

לטופס הרשמה לאיגוד לרפואה פליאטיבית בישראל